1. Privacy policy
Kiirtee

Toyota eraelu puutumatuse ja andmekaitsepõhimõtted

Autoriõigus © Toyota Baltic AS ("TBA")

Toyota austab Sinu eraelu puutumatust. Olenemata sellest, kas puutud Toyotaga kokku kliendi, tarbija, üldsuse liikmena või mõnes muus rollis, on Sul õigus oma isikuandmete kaitsele. Need andmed võivad olla seotud Sinu nime, telefoninumbri, e-posti aadressiga, aga ka muude andmetega, nagu Sinu sõiduki valmistajatehase tähis (VIN), geolokatsiooni andmed jne.

Siinsetes Toyota eraisiku puutumatust ja andmekaitset puudutavates üldeeskirjades („eeskirjad“) kirjeldame, kuidas me kogume Sinu isikuandmeid; kellega me neid andmeid jagame; kuidas me neid kaitseme ja milliseid valikuid saad oma isikuandmete puhul teha. 

Eeskirju kohaldatakse Sinu isikuandmete töötlemise suhtes meie või meie nimel pakutavate teenuste, töövahendite, rakenduste, veebilehtede, portaalide, (veebi)müügikampaaniate, turundustegevuste, sponsitud sotsiaalmeediaplatvormide jne raames. 

Eeskirjad sisaldavad üldeeskirju ja selgitusi. Eeskirju täiendavad eraldiseisvad ja konkreetsed Toyota või Toyota nimel pakutavad eraelu puutumatusega seotud teated, mis puudutavad teatud teenuseid, töövahendeid, rakendusi, veebilehti, portaale, (veebi)müügikampaaniaid, turundustegevusi, sponsitud sotsiaalmeediaplatvorme jne. Eraelu puutumatust puudutavad teated saadetakse Sulle alati, kui ülalnimetatud tegevuste jaoks on vaja Sinu isikuandmeid (näiteks veebilehtede, portaalide, individuaalsete suhtlusteenuste, uudiskirjade, meeldetuletuste, küsitluste, pakkumiste, sündmuste jne kaudu).

Eeskirju kohaldatakse Sinu isikuandmete suhtes, mida on kogunud Toyota Motor Europe NV/S ja/või Toyota Baltic AS või mida on kogutud nende nimel, üheskoos viidatud eeskirjades kui Toyota, meie ja meile.  Kui nõustud eeskirjade sätetega, nõustud sellega, et me töötleme Sinu isikuandmeid eeskirjades kehtestatud viisil.  Eeskirjade lõpust leiad mõne olulise mõiste määratlused, mida eeskirjades kasutatakse ja mis on toodud kaldkirjas (näiteks isikuandmed, töötlemine, vastutav töötleja).

Teie isikuandmete töötlemise eest vastutavad järgmised üksused:

Toyota Motor Europe NV/SA ("TME“)
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 60
1140 Brüssel
Belgia

ja

Toyota Baltic AS ("TBA“)
Järvevana tee 7b
10112 Tallinn
Eesti

Meil on ametis andmekaitse kontaktisik, kes vastab Sinu küsimustele ning tegeleb eeskirju puudutavate taotluste, kõigi privaatsusteadete ja Sinu isikuandmetega (samuti nende töötlemisega). 

Kõigi küsimuste, taotluste või kaebuste korral, mis on seotud eeskirjade kohaldamisega või Sinu õiguste teostamisega (nii nagu eeskirjades kirjeldatud), võid meiega ühendust võtta andmekaitse kontaktisiku kaudu:

- privacy@toyota.ee;
- Järvevana tee 7b, 10112 Tallinn.

Me peame isikuandmeid, mis te oled meie hoolde andnud, väärtuslikuks ning lubame neid töödelda õiglasel, läbipaistval ja turvalisel viisil. Peamised põhimõtted, mida Toyota kohaldab, on järgmised:

 • Seaduslikkus: me kogume Sinu isikuandmeid õiglasel, seaduslikul ja läbipaistval moel.
 • Andmete minimeerimine: me piirame Sinu isikuandmete kogumist sel määral, et see oleks otseselt asjakohane ja vajalik eesmärkideks, milleks neid kogutakse.
 • Eesmärgi piirang: me kogume Sinu isikuandmeid üksnes konkreetsel, selgel ja seaduslikul eesmärgil ning me ei töötle neid teistel, nende eesmärkidega kokkusobimatutel viisidel.
 • Täpsus: me hoiame Sinu isikuandmed täpse ja ajakohastatuna.
 • Andmeturve ja -kaitse: me rakendame tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et tagada asjakohane andmeturbe ja -kaitse tase, võttes muu hulgas arvesse Sinult kogutavate isikuandmete iseloomu. Sellised meetmed tagavad isikuandmete volitamata avaldamise või juurdepääsu neile, nende tahtmatu või ebaseadusliku hävitamise või tahtmatu kaotamise või muutmise ning muud ebaseaduslikud töötlusviisid.
 • Juurdepääs andmetele ja andmete parandamine: me töötleme Sinu isikuandmeid kooskõlas Sinu seadusjärgsete õigustega. 
 • Andmete säilitamise piirang: me säilitame Sinu isikuandmeid viisil, mis on kooskõlas kohaldatavate andmekaitseseaduste ja eeskirjadega ning mitte kauem, kui on kogutava eesmärgi jaoks vajalik.
 • Kaitse rahvusvahelise edastamise korral: me hoolitseme selle eest, et kõiki Sinu isikuandmeid, mida edastatakse väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda, kaitstakse asjakohaselt.
 • Kaitsemeetmed kolmandatele isikutele edastamise korral: me hoolitseme selle eest, et kolmandate isikute juurdepääs isikuandmetele ja isikuandmete edastamine neile toimub kooskõlas kohaldatava õigusega ning sobivate lepinguliste kaitsemeetmete rakendamisega.
 • Otseturunduse ja küpsiste seaduslikkus: kui me saadame Sulle reklaammaterjale või paigaldame Sinu arvutisse küpsiseid, hoolitseme selle eest, et me teeme seda kooskõlas õigusaktidega.

Kui palume Sinult isikuandmeid, teavitame Sind alati sõnaselgelt sellest, milliseid isikuandmeid me kogume. See teave esitatakse Sulle eraldi privaatsusteate kaudu, mis lisatakse näiteks konkreetsetele teenustele (sh teavitusteenused), samuti elektrooniliste uudiskirjade, meeldetuletuste, küsitluste, pakkumiste, üritusekutsete jne kaudu. 

Pane tähele, et kooskõlas kohaldatavate andmekaitseseadustega võib Sinu isikuandmeid töödelda juhul, kui:

- oled meile andnud nõusoleku andmete töötlemiseks nagu kirjeldatud konkreetses privaatsusteates. (Kahtluste vältimiseks lisame, et Sul on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta.); või
- töötlemine on vajalik sellise lepingu täitmiseks, mille osaline Sa oled; või
- sellise töötlemisega täidame Sinu seaduslikke huve, mida ei kaalu üles Sinu õigus eraelu puutumatusele. (Sind teavitatakse sellistest seaduslikest huvidest õigel ajal privaatsusteates, mis puudutab konkreetselt sellist töötlemist.); või
- see on seadusega ette nähtud.

Me kogume Sinu isikuandmeid üksnes konkreetsel, selgel ja seaduslikul eesmärgil ning me ei töötle neid teistel, nende eesmärkidega kokkusobimatutel viisidel. 

Selline eesmärk võib olla Sinu tellimuse täitmine, Sinu külastuskogemuse täiustamine mõnel meie veebilehel või meie portaalis, meie toodete ja teenuste täiustamine üldisemalt, teenuste või rakenduste pakkumine, turunduskommunikatsioon ja -tegevus jne. Sinu isikuandmete töötlemise eesmärk on selgelt määratletud eraelu puutumatuse teates, mis puudutab seda konkreetset töötlemist. See privaatsusteade on taotluse korral kättesaadav näiteks meie veebilehel või portaalis, elektroonilises uudiskirjas jne. 

Meile on oluline, et säilitaksime täpsed ja ajakohased andmed Sinu isikuandmete kohta. Palun teavita meid oma isikuandmete muutustest või nendes sisalduvatest vigadest esimesel võimalusel, võttes meiega ühendust andmekaitse kontaktisiku kaudu (vt punkt 3 „Kellega saad ühendust võtta juhul, kui Sul on küsimusi või kui soovid esitada taotlusi?“). Võtame kasutusele vajalikud meetmed tagamaks, et kõik ebatäpsed või aegunud isikuandmed kustutatakse või need parandatakse asjakohaselt.

Sul on õigus tutvuda meie töödeldavate isikuandmetega ning juhul, kui need on ebatäpsed või puudulikud, paluda nende parandamist või kustutamist. Kui vajad lisateavet oma eraelu puutumatust käsitlevate õiguste kohta või soovid neid õigusi teostada, võta palun meiega ühendust andmekaitse kontaktisiku kaudu (vt punkt 3 „Kellega saad ühendust võtta juhul, kui Sul on küsimusi või kui soovid esitada taotlusi?“).

Hoiame Sinu isikuandmeid viisil, mis on kooskõlas kohaldatavate andmekaitse õigusaktidega. Säilitame Sinu isikuandmeid üksnes senikaua, kui see on vajalik eesmärgi jaoks, milleks me Sinu isikuandmeid töötleme, või kuni see on seadusega ette nähtud.  Et saada teavet selle kohta, kui kaua teatud isikuandmeid tõenäoliselt säilitatakse, enne kui need meie süsteemidest ja andmebaasidest eemaldatakse, võta meiega ühendust andmekaitse kontaktisiku kaudu (vt punkt 3 „Kellega saad ühendust võtta juhul, kui Sul on küsimusi või kui soovid esitada taotlusi?“).

Me kohaldame tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid, et kaitsta Sinu isikuandmeid ebaseadusliku või volitamata juurdepääsu või kasutamise eest, samuti nende juhusliku kadumise või nende terviklikkuse kahjustamise eest. Need meetmed on loodud selliselt, et need võtavad arvesse meie IT-taristut, võimalikku mõju Sinu eraelu puutumatusele ja kaasnevaid kulusid, samuti on need kooskõlas tööstusharus kehtivate standardite ja tavadega.

Kolmandast isikust andmetöötleja töötleb Sinu isikuandmeid üksnes siis, kui andmetöötleja nõustub täitma ülalnimetatud tehnilisi ja korralduslikke andmeturbemeetmeid.

Andmeturbe tagamine tähendab seda, et kaitstakse Sinu isikuandmete konfidentsiaalsust, terviklikkust ja kättesaadavust: 

(a) Konfidentsiaalsus: kaitseme Sinu isikuandmeid soovimatu avaldamise eest kolmandatele isikutele.
(b) Terviklikkus: me kaitseme Sinu isikuandmeid selle eest, et volitamata kolmandad isikud ei saaks neid muuta.
(c) Kättesaadavus: me tagame, et volitatud osalistel on vajaduse korral juurdepääs Sinu isikuandmetele.

Meie andmeturbemeetmed hõlmavad järgmist: ligipääsule kohaldatavad turvameetmed, varusüsteemid, kontroll, läbivaatus ja hooldus, turvarikkumiste haldamine ja järjepidevus jne.

Kasutame oma veebilehel küpsiseid. See aitab meil tagada Sulle parema külastuskogemuse meie veebilehe sirvimisel ja aitab meil oma saiti parendada.

Et saada lisateavet selle kohta, kuidas me küpsiseid kasutame ja kuidas neid vältida, tutvu palun meie küpsiste kasutamise põhimõtetega, mis on kättesaadavad siin.

Olenevalt eesmärgist, milleks me Sinu isikuandmeid kogume, võime neid avaldada järgmistesse kategooriatesse kuuluvatele osalistele, misjärel nad töötlevad Sinu isikuandmeid üksnes määratud eesmärgil.

a) Meie organisatsioonides ja meie kaubamärgi keskkonnas:

- meie volitatud töötajad;
- meie tütarettevõtjad ja alltöövõtjad;
- meie volitatud jaemüüjate ja remonditöökodade töötajad, kelle oled eelistatuna ära märkinud või kes asuvad Sinu lähedal (tuginedes Sinu sihtnumbrile, aadressile) või kellega oled olnud kontaktis.

b) Kolmandatest isikutest äripartnerid:

- reklaami-, turundus- ja müügiedendusettevõtted: et aidata meil korraldada reklaami- ja müügiedenduskampaaniaid ning analüüsida nende tõhusust; 
- äripartnerid: näiteks usaldusväärsed ettevõtted, kes võivad kasutada Sinu isikuandmeid selleks, et pakkuda Sulle teie soovitud teenuseid ja/või tooteid, ja/või kes võivad saata Sulle turundusmaterjale (eeldusel, et oled andnud nõusoleku nende saamiseks). Me palume nendel ettevõtetel alati järgida kohaldatavaid õigusakte ja siinseid eeskirju ning pöörata suurt tähelepanu Sinu isikliku teabe konfidentsiaalsusele;
- Toyota teenusepakkujad: ettevõtted, kes osutavad teenuseid Toyota jaoks või nimel selliste teenuste osutamise eesmärgil (näiteks võib Toyota jagada Sinu isikuandmeid IT-teenuseid osutavate väliste teenusepakkujatega);

c) muud kolmandad isikud:

- kui see on seadusega ette nähtud või seaduslikult vajalik Toyota kaitsmiseks;
- et täita seadusi, ametiasutuste taotlusi, kohtu korraldusi, järgida õigusmenetlusi, täita aruandluskohustust, esitada teavet ametiasutustele jne; 
- kinnitada ja tagada Toyota eeskirjade ja kokkulepete järgimine ning
- kaitsta Toyota enda ja tema klientide õigusi, vara ning ohutust;
- seoses äritehingutega: terve ettevõtte või selle osa ülemineku või võõrandamise raames või muul viisil seoses Toyota ühinemise, konsolideerimise, valitseva mõju muutumise, ümberkorraldamise või likvideerimisega osaliselt või tervikuna.

 

Palun pea meeles, et kolmandatest isikutest andmesaajad, kes on loetletud ülal punktides b ja c ‒ eeskätt teenusepakkujad, kes võivad pakkuda Sulle Toyota teenuste või rakenduste või oma kanalite kaudu tooteid ja teenuseid ‒ võivad eraldiseisvalt Sinult isikuandmeid koguda. Sellisel juhul ainuvastutavad need kolmandad isikud selliste isikuandmete kontrollimise eest ja Sinu suhteid nendega reguleerivad nende kehtestatud tingimused.

Kui ostad auto või muu toote või teenuse mõnelt meie volitatud jaemüüjalt või remonditöökojalt või kui annad neile oma isiklikku teavet, on Sul selle volitatud edasimüüja või remonditöökojaga eraldi suhe. Sellisel juhul saavad nendest võib-olla koos meiega Sinu isikuandmete vastutavad töötlejad. Kui Sul on küsimusi või taotlusi oma isikuandmete kogumise ja kasutamise kohta mõne volitatud jaemüüja või remonditöökoja poolt, võta nendega otse ühendust.

 

Kuidas tehakse kindlaks, milline on Sinu eelistatud volitatud jaemüüja või remonditöökoda? Sinu eelistatud volitatud jaemüüja või remondiettevõte on 

1) volitatud jaemüüja või remonditöökoda, kelle oled valinud oma eelistuseks enda MyToyota konto seadistuste kaudu (mida saad igal ajal muuta), või
2) juhul, kui Sa sellist valikut ei teinud, määrame volitatud jaemüüja või remonditöökoja asukoha järgi (Sulle lähim volitatud jaemüüja või remonditöökoda Sinu sihtnumbri ja aadressi põhjal) või tuginedes Sinu varasematele kontaktidele meie võrgustikus.

Juhul, kui kasutad Toyota pakutavatele vahenditele (veebileht, portaal ...) ligipääsuks sisselogimist sotsiaalmeedia kaudu (näiteks oma Facebooki konto kaudu), registreerib Toyota Sinu isikuandmed, mis on sotsiaalmeedias kättesaadavad, ja selline sotsiaalmeedia kasutamine Sinu poolt tähendab seda, et Sa oled sõnaselgelt lubanud Toyotal edastada oma isikuandmeid selle vahendi kaudu. 

Toyota pakub vahel võimalust avaldada isikuandmeid sotsiaalmeedia kaudu, näiteks Twitteris ja Facebookis. Nendel sotsiaalmeediakanalitel on oma kasutustingimused, mida pead sotsiaalmeedia aktiivsel kasutamisel arvesse võtma. Tuletame Sulle meelde, et sellisel sotsiaalmeedias avaldamisel võivad olla teatud tagajärjed, sealhulgas Sinu eraelu puutumatusele või teiste isikute eraelu puutumatusele, kelle isikuandmeid Sa jagad, näiteks võib puududa võimalus postitust kiiresti tagasi võtta. Sa vastutad täielikult oma postituste eest. Toyotal ei ole selles suhtes mingit vastutust ega kohustust.

Sinu isikuandmeid võidakse edastada saajatele, kes võivad asuda väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda, ning neid võime töödelda meie ja neid võivad töödelda väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvad saajad. Seoses Sinu isikuandmete edastamisega väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvatesse riikidesse, kus ei pakuta üldjuhul samasugusel tasemel andmekaitset kui Euroopa Majanduspiirkonnas, kohaldab Toyota asjakohaseid konkreetseid meetmeid, et tagada Sinu isikuandmetele piisav kaitse. Need meetmed võivad näiteks hõlmata seda, et saajatega lepitakse kokku siduvates lepingusätetes, mis tagavad sellise piisava kaitstuse taseme.

Me teavitame Sind alati sõnaselgelt, kui Sinu isikuandmeid edastatakse väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda. See teave esitatakse Sulle eraldi privaatsusteate kaudu, mis lisatakse näiteks konkreetsetele teenustele (sh teavitusteenused), samuti elektrooniliste uudiskirjade, meeldetuletuste, küsitluste, pakkumiste, üritusekutsete jne kaudu. 

Me tahame olla Sinuga suheldes võimalikult läbipaistvad, et Sa saaksid teha sisukaid valikuid selles, kuidas Sa tahad, et me Sinu isikuandmeid kasutame.

 • Sinu valikud selle kohta, kuidas Sa tahad, et Sinuga ühendust võetakse

Saad teha eri valikuid selle kohta, kuidas Sa tahad, et me Sinuga ühendust võtame, millise kanali kaudu (näiteks e-post, kiri, sotsiaalmeedia, telefon) ja mis eesmärgil. Teavitamisest loobumise juhised on lisatud Sulle saadetud teatele. Sa võid alati tagasi võtta nõusoleku, millega oled lubanud meil omale teavitusi saata.

 • Sinu isikuandmed

Saad meiega alati ühendust võtta, kontakteerudes andmekaitse kontaktisikuga (vt punkt 3 „Kellega saad ühendust võtta juhul, kui Sul on küsimusi või kui soovid esitada taotlusi?“), et teada saada, milliseid isikuandmeid me Sinu kohta omame ja milline on nende päritolu. Teatud tingimustel on Sul õigus saada oma isikuandmed, mis oled meile esitanud, levinud, struktureeritud masinloetavas vormis ja edastada need ükskõik millisele oma valitud kolmandale isikule.

 • Sinu parandused

Kui leiad oma isikuandmetes vea või kui need ei ole täielikud või õiged, võid ka nõuda meilt andmete parandamist või täiendamist.

 • Sinu piirangud

Sul on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist (näiteks seni, kuni nende õigsust kontrollitakse).

 • Sinu vastuväited

Sa võid esitada vastuväite oma isikuandmete kasutamisele otseturunduse eesmärgil (kui soovid, võid meile teada anda, mis kanali kaudu ja kui sageli soovid, et me Sinuga ühendust võtaksime) või oma isikuandmete jagamisele kolmandate isikutega sellisel eesmärgil.

Saad meiega alati ühendust võtta, kontakteerudes andmekaitse kontaktisikuga (vt punkt 3 „Kellega saad ühendust võtta juhul, kui Sul on küsimusi või kui soovid esitada taotlusi?“), et teada saada, milliseid isikuandmeid me Sinu kohta omame ja milline on nende päritolu.

Lisaks võid nõuda meilt, et kustutaksime Sind puudutava teabe (v.a mõnel juhul, näiteks tehingu tõendamiseks või kui see on seadusega ette nähtud).

Palun pea silmas, et Sul on õigus esitada asjakohasele andmekaitseasutusele kaebus vastutava töötleja kohta.

TME (kui vastutava töötleja) puhul on asjakohane asutus Belgia andmekaitseasutus. TBA (kui vastutava töötleja) puhul on asjakohane asutus Eesti Andmekaitse Inspektsioon.

Siinsetes eeskirjades sisalduvad nõuded täiendavad, kuid ei asenda muid nõudeid, mis kehtivad kohaldatavate andmekaitseseaduste alusel. Juhul, kui siinsetes eeskirjades sisalduvate nõuete ja kohaldatavate andmekaitseseaduste nõuete vahel valitseb vastuolu, on ülimuslik andmekaitseseadus.

Toyota võib siinseid eeskirju igal ajal muuta. Eeskirjade muutmise korral teavitame Sind muudatustest ning palume Sul seejärel lugeda läbi kõige värskema versiooni meie eeskirjadest ja kinnitada oma nõusolekut nendega. 

Siinsetes eeskirjades on mõistetel järgmine tähendus. 

(a) Vastutav töötleja on organisatsioon, kes määrab kindlaks eesmärgi, mille jaoks Sinu isikuandmeid töödeldakse ja kuidas seda tehakse. 

Kui me ei ole Sind teisiti teavitanud, on vastutavad töötlejad Toyota Motor Europe NV/SA (Avenue du Bourget 60, 1140 Brüssel, Belgia) ja Toyota Baltic AS (Järvevana tee 7b, 10138 Tallinn, Eesti). Lisateavet võidakse Sulle esitada eraldi privaatsusteate kaudu, mis lisatakse näiteks konkreetsetele teenustele (sh teavitusteenused), elektroonilistele uudiskirjadele, meeldetuletustele, küsitlustele, pakkumistele, üritusekutsetele jne.

(b) Volitatud töötleja on isik või organisatsioon, kes töötleb Sinu isikuandmeid vastutava töötleja nimel.

(c) Andmekaitse kontaktisik on kontaktisik (s.t Toyota määratud isik, kes omab asjakohast jurisdiktsiooni), kellele saad suunata oma vastutavale töötlejale mõeldud küsimused või palved siinsete eeskirjade kohta ja/või isikuandmete (töötlemise) kohta ning kes käsitleb selliseid küsimusi ja taotlusi. Kui me ei ole Sind teisiti teavitanud, on andmekaitse kontaktisikuga võimalik ühendust võtta nii, nagu kirjeldatud punktis 3 („Kellega saad ühendust võtta juhul, kui Sul on küsimusi või kui soovid esitada taotlusi?“).

(d) EEA tähendab Euroopa Majanduspiirkonda (s.t Euroopa Liidu liikmesriigid, lisaks Island, Norra ja Liechtenstein).

(e) Isikuandmed on kõik andmed, mis on seotud otseselt Sinuga või võimaldavad Sind identifitseerida, näiteks Sinu nimi, telefoninumber, e-posti aadress, sõiduki valmistajatehase tähis, geolokatsiooni andmed jne.

(f) Töötlemine on Sinu isikuandmete kogumine, nendele juurdepääs ja nende kasutamine kõigil viisidel.