Vii Toyota proovisõidule
Tutvu eripakkumistega
Vaata e-brošüüre
Broneeri hoolduse aeg
Leia lähim edasimüüja

TOYOTA internetilehekülje põhimõtted

TOYOTA leheküljele tulles ja seda kasutades nõustute Te käesolevate põhimõtetega ilma ühegi tingimuse ja piiranguta. TOYOTA lehekülje kasutamist reguleerivad käesolevad põhimõtted ja samuti kõik kehtivad seadused.

Autoriõigus © Toyota Baltic AS ("TBA").

Sissejuhatus

TOYOTA kodulehekülg sisaldab informatsiooni TOYOTA toodete ja TOYOTA turundusprogrammide kohta. Sellel lehel kirjeldatud TOYOTA tooteid müüakse ainult Euroopas, ainult TOYOTA volitatud teeninduste ja edasimüüjate poolt. Sellel lehel kirjeldatud turundusprogrammid kehtivad ainult vastavas turundusprogrammis spetsiaalselt märgitud riikides.

Kogu sellel leheküljel sisalduv informatsioon omab ainult informatiivset tähendust. Sellel leheküljel sisalduvat informatsiooni ei tohiks kasutada ega sellele tugineda volitatud TOYOTA edasimüüjate ja teeninduste poolt pakutava ametliku informatsiooni asemel. Sellel leheküljel sisalduv informatsioon ei ole õiguslikult siduv ega ole müügipakkumine.

TBA teeb kõik endast oleneva, et sellel leheküljel sisalduv informatsioon oleks korrektne, kuid ei saa tagada informatsiooni täpsust. TBA ei võta endale mingit vastutust käesoleval leheküljel sisalduva informatsiooni täpsuse, täielikkuse ega tõelevastavuse osas. Käesolevat internetilehekülge ning kogu sellel leiduvat informatsiooni ja materjale pakutakse lugejale "nii nagu on" põhimõttel, ilma ühegi otsese või kaudse garantiita.

TBA jätab endale õiguse teha mudelitesse, varustusse, tehnilistesse andmetesse ja kättesaadavuse andmetesse ilma ette teatamata muudatusi.

Märkused autoriõiguse, tööstusomandi ja intellektuaalse omandi kohta

Kogu lehekülg ja selle sisu on kaitstud tööstusomandi ja intellektuaalse omandi õigustega. Sellel leheküljel leiduvat informatsiooni, teksti, pilte ja graafikat võite kasutada ainult isiklikel, mitteärilistel eesmärkidel ning Te ei või selle lehekülje sisu ilma TBA eelneva kirjaliku loata mitte mingil eesmärgil osaliselt ega tervikuna paljundada, muuta, edastada, litsentseerida ega avaldada, välja arvatud vaatamise eesmärgil.

TOYOTA ametlikel internetilehekülgedel leiduvate piltide kasutamine isiklikel ja fännklubide lehekülgedel

TBA peab internetivõrgustikku informatsiooni jagamise vahendiks ning lubab seepärast kasutada TOYOTA leheküljel leiduvaid pilte isiklikel ja fännklubide lehekülgedel, tingimusel et vastav palve saadetakse TOYOTA lehekülje haldajale aadressile webmaster@toyota.ee.

Palve hindamisel lähtutakse muuhulgas järgmistest kriteeriumitest:
•    Lehekülg peab olema mitte kasumit taotlev;
•    Lehekülg peab näitama TOYOTA kaubamärki ja TOYOTA tooteid positiivses valguses;
•    Lehekülg ei tohi sisaldada ebasündsaid ega illegaalseid materjale;
•    Pilte ei tohi muuta (piltidele ei tohi lisada teksti, ei tohi kasutada fotokollaazi, muuta pildi värve ega pilti moonutada jne.);
•    Paljundada tohib ainult TOYOTA poolt valmistatud toodetest tehtud pilte;
•    TOYOTA lehekülje kujunduse elemente ega visuaalset välimust ei tohi kopeerida;
•    Kasutatavate piltide arv peab jääma mõistlikkuse piiridesse ning vastama isikliku või fännklubi lehekülje eesmärkidele;
•    Autoriõiguse omanik märgitakse järgnevalt: 'Autoriõigus © Toyota Baltic AS';
•    Piltide algallikale viidatakse TOYOTA lehekülje hüperlingi abil.

Pilte kasutades annab inimene nõusoleku, et TBA võib temaga ühendust võtta, eesmärgiga lisada TOYOTA leheküljele link tema leheküljele.

Kasutaja nõustub tingimusega, et TBA võib oma äranägemisel loa tühistada. Sellest teatamise järel on kasutaja kohustatud pildid oma leheküljelt koheselt kõrvaldama.

Kaubamärgid

Kõik sellel leheküljel esinevad kaubamärgid, logod ja teenindusmärgid kuuluvad Toyota Motor Corporation'ile, TBA-le või kolmandatele osapooltele. Te ei või neid ilma, vastavalt olukorrale, Toyota Motor Corporation'i, TBA või kolmanda osapoole kirjaliku loata mingil viisil kasutada, jäädavalt arvutisse laadida, kopeerida ega levitada.

Hüperlingid

TOYOTA lehekülg võib sisaldada hüperteksti vormis linke teistele internetilehekülgedele, mis ei ole antud leheküljega mingil viisil seotud. TBA ei anna taolises hüperteksti lingis või mõnel teisel internetileheküljel leiduva informatsiooni täpsuse, täielikkuse ega tõelevastavuse osas mingeid lubadusi ega garantiisid ning TOYOTA leheküljega linkide kaudu seotud lehekülgede külastamine toimub täielikult Teie enese riisikol.

Vastutuse piiratus

TBA ei võta endale mingit vastutust ühegi otsese, kaudse, juhusliku, põhjusliku ega spetsiaalse kahju eest, mis sünnib või on mingil viisil seotud TOYOTA lehekülje Teiepoolse külastamise või kasutamisega, muuhulgas kuid mitte ainult viiruste poolt Teie arvutile põhjustatud vigastuste või kahju või TOYOTA lehekülje kaudu hangitud informatsioonile tuginedes saadud kahju eest.

Põhimõtete uuendamine

TBA jätab endale õiguse käesolevaid põhimõtteid vastavalt ärivajadustele igal ajal uuendada, seepärast kutsume Teid tutvuma põhimõtetega iga kord, kui Te seda TOYOTA lehekülge külastate.

Saabunud kirjalikud sõnumid

Saates TOYOTA leheküljele kirjalikke sõnumeid, nõustute Te sellega, et TOYOTA võib saabunud sõnumeid oma äranägemisel muuta, panna käesolevale TOYOTA leheküljele tasuta üles või otsustada mitte üles panna. TOYOTA ei vastuta käesolevale TOYOTA leheküljele postitatud sõnumite sisu eest.